arrow-right arrow-left arrow-top behance dribbble-with-circle tumblr-with-circle instagram-with-circle facebook twitter share footer-facebook footer-behance footer-dribble icon-footer-twitter presenter-bg-even presenter-bg-odd presenter-bg-past-event why-present-01 why-present-02 why-present-03 play mouse faq close logo-dtail icon-circle-imdb vimeo-with-circle

Светослав Симов

Svetoslav Simov

Svetoslav Simov

Създаване на бестселъри от нулата

Графичен дизайн, типография, ключовите моменти в работата им

Creating bestsellers from scratch

Graphic design, typography, key moments in their work

Светослав Симов (Свет) е основател и собственик на Фонтфабрик - едно от най-популярните и продавани студиа за дизайн на шрифтове в света. Техни шрифтове присъстват редовно, и то по няколко от тях, в класациите “Най-продавани” на сайтове като MyFonts.com, Fonts.com, FontSpring.com и т. нат. Докато сте ходили по улиците на София, или който и да е град в по-голямата част на света, то със сигурност сте попадали на реклами, правени с едни от най-ползваните безплатни или платени версии на шрифтовете - Интро, Некса, Мюлер, Пантон, Некса Ръст, Интро Ръст и т. нат. Заедно с екип от няколко талантливи и отдадени на работата си шрифт дизайнери създават широк спектър от наборни, украсни и ръкописни шрифтове в студиото им в центъра на столицата. През 2014-та година получават награда от престижния конкурс “Модерна кирилица” в категорията текстови фамилии с шрифта Глобър.

Някъде в периода от около година след излизането на популярната платформа за портфолиа Bēhance до ден днешен профилът на Fontfabric е неизменно сред топ 10 най-харесвани и посещавани. Още с първите си проекти заинтригуват основателите и аудиторията на Bēhance и това им подсигурява редовно участие на първа страница в платформата.

Ако искате да разберете от къде са започнали, как се създават бестселъри, кои са били ключовите моменти в работата им, как са създавали течения в сферата на графичния дизайн и типографията, то заявете участието си за Bēhance Portfolio Review час по-скоро. Ще се видим там!

Svet Simov (Svet) is the founder and owner of Fontfabric - one of the most popular and successful type design studios in the world. A multitude of foundry’s fonts is regularly present at the top of “best sellers” charts of websites such as MyFonts.com, Fonts.com, FontSpring.com, etc. While you had have walked through the streets of Sofia, or any other global city, you should have undoubtedly encountered advertisings, created with the most used free or paid versions of the fonts - Intro, Nexa, Muller, Panton, Nexa Rust, Intro Rust and so on. He works together with his team of talented and passionate type designers on creating a wide range of text, display and handwritten fonts in their studio in the city center. In 2014 he received an award from the prestigious competition “Modern Cyrillic” in the text font families category with the typeface Glober.

About a year after the famous portfolio platform Bēhance was founded, Fonfabric became one of the top ten most liked and visited portfolios and has always kept this position since thеn. Almost immediately after their first project was released, Fontfabric’s portfolio intrigued the founders of Bēhance and its audience which ensured their regular participation on the platform’s first page.

If you want to find out how they started and created bestsellers, which were the key moments in their work and how they set trends in the field of graphic design and typography, then book your spot on Bēhance Portfolio Review as soon as possible. See you there!Other presenters